top of page

色牢度

色牢度(Color fastness)又稱染色牢度、染色堅牢度。是指紡織品的顏色對在加工和使用過程中各種作用的抵抗力。

公正測試報告

送交Intertek全國公證檢驗專業機構認證

TWNT01122795_page-0001.jpg
TWNT01122795_page-0002.jpg
TWNT01122795_page-0004.jpg
TWNT01122795_page-0003.jpg
TWNT01122795_page-0005.jpg
TWNT01122795_page-0006.jpg
TWNT01122795_page-0007.jpg
TWNT01122795_page-0008.jpg
bottom of page